Informujemy, że na stronie internetowej stosowane są pliki cookies (tzw.ciasteczka). Ustawieniami plików cookies można zarządzać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Kliknij "zgadzam się" aby ta informacja więcej się nie pojawiała. Dalsze korzystanie ze strony wyraża zgodę na ich użycie. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Licytacja

REGULAMIN LICYTACJI

§1

Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia licytacji kursu języka
niemieckiego, z której dochód zostanie przeznaczony na pomoc podopiecznym Fundacji „Koci Zakatek”.


§2

Organizatorem Licytacji jest Österreich Institut Polska Sp. z o.o. Oddział Wrocław, wpisany
do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063013 (zwany dalej Organizatorem).

 

§3

Österreich Institut Polska Sp. z o.o. Oddział Wrocław zastrzega sobie prawo do prowadzenia licytacji.


§4

Licytacja trwa od dnia 26.09.2018r. do dnia 28.09.2018r.

§5

Celem Licytacji jest uzyskanie środków pieniężnych na pomoc podopiecznym Fundacji „Koci Zakątek”.

 

§6

1.Przedmiotem licytacji jest kurs języka niemieckiego o wartości 1450 PLN odbywający się w
zaplanowanym przez Organizatora semestrze zimowym 2018/2019 (08.10.2018-31.01.2019).
2. Osoba, która wylicytowała kurs, wybiera spośród kursów języka niemieckiego
prezentowanych na stronie internetowej Österreich Institut Polska Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu: www.wroclaw.oei.org.pl.

§7

W Licytacji mogą wziąć udział osoby pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (zwane dalej Uczestnikami).

§8

1. Licytacja odbywa się poprzez stronę internetową znajdująca się pod adresem
www.facebook.com/oei.wroc w dniach od 26.09.2018r. od godziny 12.00 do dnia 28.09.2018r. do godziny 20.00.

§9

Poprzez udział w licytacji uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z organizacją licytacji oraz organizacją i prowadzeniem kursów przez Instytut.


§10


1. Warunkiem wzięcia udziału w licytacji jest posiadanie przez uczestnika konta na stronie
internetowej www.facebook.pl oraz polubienie strony www.facebook.com/oei.wroc.
2. Ceną wywoławczą za przedmiot licytacji – kurs języka niemieckiego o wartości 1450 PLN w semestrze zimowym – jest kwota 300 PLN.
3. Oferowana podczas licytacji przez Uczestników cena musi być wyższa od ceny
wywoławczej lub najwyższej zaakceptowanej oferty o co najmniej 10 zł.
4. Licytacja odbywa się poprzez podanie w komentarzu pod postem dotyczącym licytacji
kwoty pieniężnej, którą Uczestnik oferuje opłacić za przedmiot licytacji.
5. Licytację wygrywa Uczestnik, który w regulaminowym czasie trwania aukcji i zgodnie z
postanowieniami niniejszego Regulaminu zaoferuje najwyższą cenę za licytowany przedmiot.
6. Biorąc udział w licytacji Uczestnik gwarantuje Organizatorowi posiadanie środków
finansowych niezbędnych na pokrycie zakupu licytowanego przedmiotu w zalicytowanej kwocie.
7. Uczestnik, który zalicytował przedmiot za najwyższą kwotę i wygrał licytację, ma
obowiązek w pierwszej kolejności drogą mailową lub osobiście skontaktować się z Organizatorem licytacji udostępniając swoje dane osobowe.
6. W przypadku, gdy Uczestnik wygrywający licytację, wycofa się ze złożonej oferty,
Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z licytantem, który zaoferował najwyższą kolejną co do opłacenia kwotę.

 

 

§11

Uczestnik, który wygrał licytację odbiera kurs języka niemieckiego zapisując się na niego w
siedzibie Österreich Institut Polska Sp. z o.o. Oddział Wrocław, przy ulicy Ofiar Oświęcimskich 19 we Wrocławiu.

§12

1.Warunkiem otrzymania zlicytowanego przedmiotu jest wpłata zaoferowanej ceny na konto
„Koci Zakatek” w ciągu trzech dni roboczych od zakończenia licytacji oraz przesłanie potwierdzenia wpłaty na adres: wroclaw@oei.org.pl.

Dane do przelewu:

Dane fundacji: Fundacja Koci Zakątek, Wrocław
NIP 8992692671
REGON 021258044
KRS 0000356442

Bank Pekao SA
38 1240 6768 1111 0010 6579 9904
Kod BIC (SWIFT): PKOP PL PW
IBAN: PL 38 1240 6768 1111 0010 6579 9904 z dopiskiem: „darowizna na cele statutowe”


2. W przypadku braku zapłaty zaoferowanej najwyższej ceny w ciągu trzech dni roboczych,
prawo do zakupu licytowanego przedmiotu ma licytant proponujący najwyższą kolejną co do
postąpienia cenę. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Uczestnikiem.

§13

Poprzez udział w Licytacji jej Uczestnicy, wyrażają dobrowolną zgodę
na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności Instytutu (art. 6 ust. 1b RODO).

§14

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1. Problemy związane z funkcjonowaniem Licytacji, jeżeli są one skutkiem zdarzeń, których
Organizator mimo zachowania należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym
nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
2. Przerwy w funkcjonowaniu Licytacji zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od
Organizatora;
3. Udział w Licytacji niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym
spowodowane.


§15

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu licytacji w razie zmiany
przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w tym zastrzega sobie również prawo
odwołania aukcji, jak i zmiany jej warunków, w tym wydłużenia okresu trwania i zakończenia licytacji bez podania przyczyny.

§16

Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.facebook.com/oei.wroc.